سفارش تبلیغ
صبا
ستمکار را چنین سوگند دهید ، اگر بایدش سوگند دادن : که او از حول و قوت خدا بیزار است ، چه او اگر به دروغ چنین سوگندى خورد در کیفرش شتاب شود ، و اگر سوگند خورد به خدایى که جز او خدایى نیست در کیفرش تعجیل نبایست چه او خدا را یگانه دانست . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 86 اسفند 13 , ساعت 4:35 عصر

GTA  for PS2

Get Full Armor, Full Health & $250.000:
While playing, press R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up.

Get Weapons:
While playing, press R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up.

Get Weapons:
While playing, press R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left.

Get Weapons:
While playing, press R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down.

Full Ammo:
While playing, press L1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Down, L1, L1.

Hitman Weapon Skill:
While playing, press Down, Square, X, Left, R1, R2, Left, Down, Down, L1, L1, L1.

Maximum Vehicle Skill:
While playing, press Square, L2, X, R1, L2, L2, Left, R1, Right, L1, L1, L1

Maximum Muscles:
While playing, press Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Left.

Maximum Body Fat:
While playing, press Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Down.

Minimum Muscles and Body Fat:
While playing, press Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Right.

Maximum Respect:
While playing, press L1, R1, Triangle, Down, R2, X, L1, Up, L2, L2, L1, L1.

Maximum Sex Appeal:
While playing, press Circle, Triangle, Triangle, Up, Circle, R1, L2, Up, Triangle, L1, L1, L1.

Maximum Lung Capacity:
While playing, press Down, Left, L1, Down, Down, R2, Down, L2, Down.

Commit Suicide:
While playing, press Right, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1.

Never Get Hungry:
While playing, press Square, L2, R1, Triangle, Up, Square, L2, Up, X.

Slow Motion:
While playing, press Triangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1.

Fast Motion:
While playing, press Triangle, Up, Right, Down, L2, L1, Square.

Faster Gameplay:
While playing, press Circle, Circle, L1, Square, L1, Square, Square, Square, L1, Triangle, Circle, Triangle.

Lower Wanted Level:
While playing, press R1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, Down.

Raise Wanted Level:
While playing, press R1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right.

Six Star Wanted Level:
While playing, press Circle, Right, Circle, Right, Left, Square, X, Down.

No Cops:
While playing, press Circle, Right, Circle, Right, Left, Square, Triangle, Up.

Media Level Meter:
While playing, press R2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, Triangle.

Get Gimp Suit and Attract Prostitutes:
While playing, press Square, Right, Square, Square, L2, X, Triangle, X, Triangle.

Weapon Aiming while Driving:
While playing, press Up, Up, Square, L2, Right, X, R1, Down, R2, Circle.

Reqruit Anyone (with 9mm):
While playing, press Down, Square, Up, R2, R2, Up, Right, Right, Up.

Reqruit Anyone (with Rockets):
While playing, press R2, R2, R2, X, L2, L1, R2, L1, Down, X.

Pedestrian Cheats:

Crazy Pedestrians:
While playing, press Down, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1.

Pedestrians hate you:
While playing, press Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2.

Pedestrians have weapons:
While playing, press R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down.

Elvis Pedestrians:
While playing, press L1, Circle, Triangle, L1, L1, Square, L2, Up, Down, Left.

Weather Cheats:

Normal Weather:
While playing, press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Down.

Rainy Weather:
While playing, press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Circle.

Sunny Weather:
While playing, press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Triangle.

Overcast Weather:
While playing, press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square.

Foggy Weather:
While playing, press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X.

Sand Storm:
While playing, press Up, Down, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2.

Orange Sky and time stopped at 21.00:
While playing, press Left, Left, L2, R1, Right, Square, Square, L1, L2, X.

Nightand time stopped at 00.00:
While playing, press Square, L1, R1, Right, X, Up, L1, Left, Left.

Spawn Cheats:

Spawn Parachute:
While playing, press Left, Right, L1, L2, R1, R2, R2, Up, Down, Right, L1.

Spawn the Stretch:
While playing, press R2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, Right.

Spawn the Rancher:
While playing, press Up, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2.

Spawn the Bloodring Banger:
While playing, press Down, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, Left.

Spawn the Hotring Racer 1:
While playing, press R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1.

Spawn the Hotring Racer 2:
While playing, press R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2.

Spawn the Trashmaster:
While playing, press Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right.

Spawn the Rhino:
While playing, press Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle.

Spawn the Romero Hearse:
While playing, press Down, R2, Down, R1, L2, Left, R1, L1, Left, Right.

Spawn the Caddy (golf cart):
While playing, press Circle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X.

Spawn the Jet Pack:
While playing, press L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, Right, L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, Right.

Spawn the Monster Truck:
While playing, press Right, Up, R1, R1, R1, Down, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1.

Spawn the Quadbike:
While playing, press Left, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2.

Spawn the Hydra:
While playing, press Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, Up.

Spawn the Stunt Plane:
While playing, press Circle, Up, L1, L2, Down, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle.

Spawn the Hovercraft:
While playing, press Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, Down.

Spawn the Dozer:
While playing, press R2, L1, L1, Right, Right, Up, Up, X, L1, Left.

Spawn the Hunter:
While playing, press Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1.

Spawn the Tanker:
While playing, press R1, Up, Left, Right, R2, Up, Right, Square, Right, L2, L1, L1.

Traffic Cheats:

Explode All Cars:
While playing, press R2, L2, R1, L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1.

Turn Cars Black:
While playing, press Circle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, Circle.

Turn Cars Pink:
While playing, press Circle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, Circle.

Vehicle of Death (destroys vehichles on impact):
While playing, press L1, L2, L2, Up, Down, Down, Up, R1, R2, R2.

Jump higher:
While playing, press Up, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2.

Increased bunny hop with the BMX:
While playing, press Triangle, Square, Circle, Circle, Square, Circle, Circle, L1, L2, L2, R1, R2.

Aggressive Traffic:
While playing, press R2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2.

Improve Car Handling:
While playing, press Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1.

Invisible Cars:
While playing, press Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1.

Cars drive on water:
While playing, press Right, R2, Circle, R1, L2, Square, R1, R2.

Always Green Traffic Lights:
While playing, press Right, R1, Up, L2, Left, R1, L1, R1, R1.

Sports Cars Traffic:
While playing, press Up, L1, R1, Up, Right, Up, X, L2, X, L1.

Reduced Traffic:
While playing, press X, Down, Up, R2, Down, Triangle, L1, Triangle, Left.

Taxi Upgrade:
While playing, press Up, X, Triangle, X, Triangle, X, Square, Square, R2, Right.

Beach Party Mode:
While playing, press Up, Up, Down, Down, Square, Circle, L1, R1, Triangle, Down.

Yakuza Mode:
While playing, press X, X, Down, R2, L2, Circle, R1, Circle, Square.

Clown Mode:
While playing, press Triangle, Triangle, L1, Square, Square, Circle, Square, Down, Circle.

Cars Float Away When Hit:
While playing, press Square, R2, Down, Down, Left, Down, Left, Left, L2, X.

Flying Cars:
While playing, press Square, Down, L2, Up, L1, Circle, Up, X, Left.

Flying Boats:
While playing, press R2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, Triangle.

Invisible Cars:
While playing, press Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1.لیست کل یادداشت های این وبلاگ